LLP Projects

Fundacja od 2012r. realizuje międzynarodowe zarówno jako koordynator, jak i partner.

W latach 2012 – 2015 były to projekty w ramach programu Uczenie się Przez Cale Życie (Lifelong Learning Programme).

GEM

Projekt Partnerski Grundtviga Inter-Generational European Memories (GEM), o numerze 2012-1-PL-GRU06-27804 1 był realizowany w okresie 01.08.2012 – 31.07.2014. W projekcie uczestniczyło 6 organizacji z Polski, Austrii, Francji, Hiszpanii, Włoch i Turcji.

Projekt został wskazany przez Polską Agencję Narodową (FRSE) jako przykład Dobrej Praktyki (http://www.grundtvig.org.pl/projekty-partnerskie/galeria-projektow) i oznaczony w bazie European Shared Tresure jako Star Project (http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2012-1-PL1-GRU06-27804). Nominowany do Nagrody EDUinspiracje 2015.

Idea projektu Międzypokoleniowe Wspomnienia Europejskie (GEM) polegała na zebraniu z uczestniczących krajów wspomnień seniorów dotyczących ludzi, miejsc oraz wydarzeń, ważnych dla szerszej społeczności lokalnej. Działania koncentrowały się w trzech obszarach: WSPOMNIENIA: systematyczne opracowywanie i zapis wspomnień seniorów; AKTYWNE STARZENIE: Transmisja wiedzy w trakcie kursów ICT i/ lub językowych;  SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ: dialog międzypokoleniowy. Zastosowano zarówno tradycyjne, jak i  innowacyjne metody pracy z seniorami. Starsi uczniowie z brakami w nowych technologiach lub językowymi uzyskali odpowiednie kompetencje w tym zakresie, zatem będą mogli kontynuować naukę indywidualnie, a także przełamali bariery psychologiczne. Podczas spotkań projektowych staraliśmy się dowiedzieć jak najwięcej o organizacji goszczącej, kulturze odwiedzanego kraju i miasta.

Wspólna strona internetowa dla organizacji uczestniczących w projekcie była używana do przedstawiania nabytych doświadczeń. Każdy partner dzielił się swoimi doświadczeniami w j. angielskim. Zapraszamy do jej odwiedzenia:

http://gem.project-website.org/

W trakcie projektu uzyskano badania w zakresie procesów edukacyjnych seniorów przy zastosowaniu metody biograficznej. Jako efekt projektu stworzyliśmy Małą Księgę Wspomnień (Little Book of Memories). Podczas warsztatów biograficznych seniorzy przygotowywali swoje biografie z uwzględnieniem takich tematów jak edukacja, miłość, praca etc.
Mała Księga Wspomnień zawiera 60 historii z Austrii, Włoch, Francji, Polski i Hiszpanii. Historie życiowe seniorów pokazują różnice i podobieństwa w zakresie: wartości, opinii, kultury, historii etc. Na bazie biografii przeprowadzono badania za pomocą analizy jakościowej treści.

Zapraszamy do odwiedzenia: http://gem.x25.pl/

CALL-in-Led

Projekt Partnerski Leonardo da Vinci Computer Assisted Language Lerning Conceps in Language Educaction /Call-in-LED/ o numerze 2012-1-TR1-LEO04-35821 6 był realizowany w okresie 01.08.2012 – 31.07.2014. W projekcie uczestniczyły 4 organizacje z Polski, Austrii, Węgier i Wielkiej Brytanii. Celem projektu było zbadanie, jak Komputerowe Wspomaganie Nauki Języków (CALL) może być pomyślnie wprowadzone do tradycyjnych form kształcenia językowego – np kursów językowych. W tym celu należało wyjaśnić, jaki poziom wiedzy CALL jest niezbędny dla nauczyciela, a jaki dla uczęszczających na kurs językowy. Równie istotne było ustalenie, które aspekty CALL są przydatne w konkretnej sytuacji edukacji językowej. Następnym ważnym zadaniem w projekcie było zidentyfikowanie barier, które uniemożliwiają nauczycielom języków obcych i uczniom korzystać z elementów CALL w nauce języka. W niniejszym projekcie koncentrowaliśmy się również defaworyzowanych grupach osób uczących się.

Dyskutowaliśmy i analizowaliśmy każde z tych zagadnień i rozdzieliliśmy zadania w taki sposób, iż każda z naszych organizacji partnerskich była odpowiedzialna za ten aspekt, w którym jest najbardziej doświadczoną i który dla niej jest najbardziej odpowiedni. Stworzyliśmy dokument końcowy projektu, w którym zostały opisane nasze wnioski i wyniki, a także zamieszczono w nim dokumentację fotograficzną. Ponadto stworzyliśmy stronę internetową projektu, na której każdy zainteresowany może uzyskać wgląd we wszystko, co wydarzyło się w projekcie. Zawartość strony internetowej była tworzona wspólnie przez wszystkie organizacje partnerskie i daje wyobrażenie o metodach i rodzajach warsztatów, które wykorzystaliśmy do osiągnięcia naszych wniosków i rezultatów.

Wszystkie nasze rezultaty projektowe – włączając dokument końcowy – jak również agendy i raporty z wszystkich spotkań oraz raporty ewaluacyjne są dostępne na stronie: http://call.project-website.org

pART

Projekt Partnerski Grundtviga pArt: Take Part in Art (pArt), o numerze 2013-1-PL1-GRU06-38687 1 był realizowany w okresie 01.08.2013 – 31.07.2015. Projekt “pArt: weź udział w Sztuce” połączył różne organizacje z Polski, Austrii, Francji, Finlandii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Holandii (fiński partner opuścił projekt w styczniu 2015).

Projekt miał na celu przyczynić się do zachowania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i artystycznego z ich miast / regionów dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Projekt połączył szereg działań artystycznych z edukacyjnymi. Partnerzy spotkali się sześciokrotnie w ciągu dwóch lat, aby nauczyć się od siebie nawzajem różnych artystycznych, kulturalnych i społecznych technik popularnych w poszczególnych miastach / regionach.

Głównym celem projektu było uchronienie regionalnych (lokalnych) kultur od zapomnienia. Partnerzy pracowali z uczniami z grup defaworyzowanych (głównie seniorami, kobietami i imigrantami) w celu zwiększenia ich zrozumienia dla zróżnicowania kulturowego Europy, a przede wszystkim żeby dać im szansę na zaistnienie w lokalnej społeczności. Działania oparte na różnych formach sztuki (taniec, teatr, piosenki itp.) były wykorzystywane do wspierania rozwoju osobistego osób dorosłych, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji w wyniku izolacji społecznej, braków kulturowych lub słabego wykształcenia.

Partnerstwo było oparte na metodzie warsztatowej: podczas każdego spotkania partnerzy uczyli się od siebie sposobów różnych ekspresji artystycznej i wymieniali swoje praktyczne doświadczenia. Szeroki geograficznie dobór partnerów do wyjazdów i wspólnych spotkań wzmacniał prawidłowy proces rzeczywistej międzykulturowej wymiany pomysłów. Dzięki temu wzrosła tolerancja, a także zrozumienie pomiędzy obywatelami innych krajów europejskich. Lokalne artystyczne dziedzictwo było użyte jako wspólne narzędzie promocji uczenia się przez całe życie poprzez poznanie międzynarodowych najlepszych praktyk. Podczas spotkań staraliśmy się również dowiedzieć się znacznie więcej o organizacji goszczącej, kulturze kraju i miasta, które odwiedziliśmy.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu: http://p-art.project-website.org

 

Publikacje powstały w wyniku projektów realizowanych przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.