EPOC

Projekt zrodził się w odpowiedzi na obecną sytuację polityczną w wielu krajach UE, narastający eurosceptycyzm i widoczną erozję wartości wspólnotowych. Rozwiązanie można znaleźć w dziedzictwie kulturowym Europy i możliwościach, jakie oferuje, zwłaszcza osobom dorosłym z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Zważywszy na ograniczone możliwości zatrudnienia, jakie zwykle mają – a szczególnie w sferze samozatrudnienia – projekt może przynieść tym osobom wiele korzyści. Projekt zapewni im umiejętności i wiedzę niezbędną do rozpoczęcia działalności gospodarczej w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Ich tożsamość kulturowa i poczucie przynależności europejskiej zostaną wzmocnione dzięki poszerzonej wiedzy o wspólnej przeszłości i wartościach, które kształtują współczesną Europę. Skupiając się na relacjach między dorosłymi z grup defaworyzowanych, przedsiębiorczością i dziedzictwem kulturowym, projekt uwzględni społeczny wymiar tego potrójnego połączenia. Szczególna uwaga będzie zwrócona na praktyczne aspekty wykorzystania nowych technologii w działalności związanej z dziedzictwem kulturowym, przeprowadzanie analizy potrzeb, opracowywaniu planów biznesowych itp.

CELE

 • Dostarczenie osobom dorosłym z trudnych środowisk umiejętności pozwalających im stać się przedsiębiorcami w dziedzinie dziedzictwa kulturowego
 • Dzielenie się najlepszymi praktykami wśród organizacji promujących przedsiębiorczość i aktywnych w dziedzinie dziedzictwa kulturowego
 • Przekazanie praktycznej i technicznej wiedzy, aby pomóc dorosłym z mniejszymi szansami skutecznie rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą
 • Promowanie i wzmacnianie tożsamości europejskiej
 •  Opracowanie sugestii dla władz lokalnych, muzeów, fundacji dziedzictwa kulturowego itp., w celu pomocy osobom z grup defaworyzowanych w zostaniu przedsiębiorcami
 •  Generowanie wpływu społecznego poprzez połączenie dziedzictwa kulturowego z codziennym życiem ludzi, szczególnie w przypadku osób zmarginalizowanych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
 •  Dostarczenie uczestnikom umiejętności cyfrowych, analizy i planowania biznesowego, aby mogli rozpocząć skuteczną i nowoczesną działalność gospodarczą
 •  Zorganizowanie staży typu podpatrywanie pracy (ang. job shadowing), aby pomóc grupie docelowej zbudować sieć organizacji i pokazać w praktyce, jak poruszać się w świecie biznesu


UCZESTNICY
Oprócz kierowników projektu, trenerów i uczniów, więcej osób będzie zaangażowanych w projekt. Każdy kraj wybierze kluczowe organizacje w celu promowania treści projektu na różnych poziomach.
Lokalne organizacje, takie jak instytuty sztuki, muzea, fundacje dziedzictwa kulturowego, organizacje pozarządowe, władze lokalne będą zaangażowane jako pośredni uczestnicy projektu i zachęcane do przyczyniania się do jego sukcesu w zakresie job shadowing, korzystania z materiałów szkoleniowych i rozpowszechniania.

Doradcy, osoby, które wyszły z niekorzystnej sytuacji założywszy z powodzeniem działalność gospodarczą i mogące dzięki temu być przykładem, nauczyciele i szkoleniowcy w ramach sieci organizacji partnerskich będą również zachęcani do odwiedzania strony internetowej projektu i jej rozpowszechniania.

DZIAŁANIA

 • Stworzenie strony internetowej projektu i jego profilu w mediach społecznościowych;
 •  Zorganizowanie dla uczestników staży typu job shadowing przydatnych dla końcowej grupy docelowej oraz dla nauczycieli, nauczycieli, trenerów, władz lokalnych itd.
 • Międzynarodowe działania szkoleniowe (Włochy)
 •  Ogólnokrajowe warsztaty z udziałem dorosłych ze środowisk defaworyzowanych i władz lokalnych prowadzone przez partnerów projektowych w celu bezpośredniego przetestowania treści szkolenia na większą skalę
 • Modyfikacja materiałów szkoleniowych na podstawie otrzymanych opinii zwrotnych i ich publikacja na stronie internetowej projektu .

METODOLOGIA

 • bazowanie na zasadach PCM i PRINCE2
 • znaczenie kryteriów jakościowych
 • koncentracja na trwałości projektu (w trakcie i po jego wdrożeniu)
 • rozwój od poziomu lokalnego do europejskiego w zakresie planowania wyników i ich rozpowszechniania
 • precyzyjny i jasny podział zadań, synchronizacja działań i współpraca
 • podejście oparte na praktycznym uczestnictwie mające na celu zaangażowanie wszystkich pracowników organizacji partnerskich
 • ciągłe monitorowanie
 • ustrukturyzowane podejście do każdego zadania oparte na:
 •      faza 1: analiza potrzeb iidentyfikacja oczekiwań
 •      faza 2: planowanie i dyskusjamiędzy partnerami
 •      faza 3: ostatecznyprojekt i walidacja.

Powyższa metoda pozwoli wszystkim partnerom przyczynić się do osiągnięcia celu i wyników projektu.

REZULTATY, ODDZIAŁYWANIE I DŁUGOFALOWE KORZYŚCI

 • Stworzenie sieci między organizacjami współpracującymi z grupą docelową (muzea, fundacje i instytucje działające w obszarze dziedzinie dziedzictwa kulturowego, ośrodki wsparcia dla dorosłych, centra pracy, władze lokalne, ośrodki opieki społecznej itp.) na poziomie krajowym i europejskim
 • Dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie zaangażowania osób dorosłych z trudnych środowisk i o trudnej przeszłości w przedsiębiorczości związanej z dziedzictwem kulturowym
 • Opracowanie nowych sposobów na znalezienie narzędzi do stawienia czoła wyzwaniom związanym z brakiem zatrudnienia i trudnościami w wejściu do sektora biznesowego
 • Wzmocnienie poczucia przynależności i poczuciawspólnej i dzielonej europejskiej tożsamości w ramach grupy docelowej.