Wieści z Projektu

17-20 Październik 2018

I spotkanie projektowe odbyło się w stolicy Łotwy, w Rydze, w dniach 18-20 października 2018 r. Nasz nowy  międzynarodowy projekt „Wiedza kulturowa i kompetencje językowe jako zasoby do rozwoju kompetencji XXI wieku” tym razem koncentruje się na edukacji dorosłych , ze szczególnym uwzględnieniem osób, które z różnych powodów mają trudności z dostępem do dalszej edukacji. Rok 2018, pod szyldem „Nasze dziedzictwo łączy naszą przeszłość i przyszłość”, jest rokiem europejskiego dziedzictwa kulturowego. Głównym tematem naszego projektu jest niematerialne dziedzictwo kulturowe, takie jak tradycje, zwyczaje, tańce lub rzemiosło. Projekt wykorzysta specyficzną formę tego niematerialnego dziedzictwa, typową dla danego kraju, jako środek rozwoju języka, komunikacji i umiejętności obsługi komputera. W wyniku dwuletniej współpracy przedstawicieli szkół z Łotwy, Polski, Rumunii, Słowenii, Chorwacji i Republiki Czeskiej powstanie platforma do nauki przez Internet, która będzie służyć do nauki 10 europejskich języków i pracy z komputerami.

Na spotkaniu w Rydze, które trwało od 17 do 20 października 2018 r. na uniwersytecie Turiba, pojawiło się 13 nauczycieli z różnych miejsc i szkół europejskich, których celem było wyjaśnienie i zdefiniowanie struktury i projektu projektu, jego harmonogramu i metodologii. Na spotkaniu szczegółowo omówiono metody pracy oraz wymieniano poglądy i doświadczenia z różnych dziedzin edukacji. Przeprowadzono również bardzo udany warsztat poświęcony twórczym metodom i twórczemu myśleniu na lekcjach, przygotowany przez prof. Dr.Sanita Madalane, dyrektor bardzo popularnej i popularnej szkoły podstawowej oraz wykładowcy kursów uniwersyteckich. Następne spotkanie, z prezentacją wyników i bieżącą oceną pracy wykonanej w projekcie, zaplanowano na kwiecień w Dubrowniku.

Autor: Hilarija Lozančić Benić,

Kierownik projektu TUSDU

źródło:

Kick-off meeting in Riga, Latvia