Wiedza kulturowa i kompetencje językowe jako zasoby do rozwoju kompetencji XXI wieku

ProjeKt Nr 2018-1-HR01-KA204-047430 (Wrzesień 2018 – Sierpień 2020)

 

Projekt jest kontynuacją innych projektów Erasmus+ zrealizowanych w latach 2014-2016 „Kompetencje kluczowe dla personelu europejskiego hotelu” oraz w latach 2016-2018 „Umiejętności językowe oraz kwestie międzykulturowe w usługach turystycznych: jedność w różnorodności na rynku pracy w UE”.

Obecny projekt ma na celu dopracowanie i rozwinięcie  rezultatów uzyskanych w poprzednich dwu, jak również zaangażowanie nowych partnerów, nowe grupy docelowe uczestników jak również rozwój u osób uczących się innych kompetencji kluczowych.

 

Projekt odnosi się do konkretnych wymagań programu Erasmus+ na polu edukacji:

 

1) podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w XXI wieku, takich jak zdolność rozwiązywania problemów, współpraca, kreatywność, myślenie krytyczne, umiejętność budowania strategii uczenia się, komunikacja, kompetencje cyfrowe, etc., ze specjalnym uwzględnieniem ich przydatności dla rynku pracy (podniesienie kwalifikacji) oraz ich znaczenia dla spójności społecznej. Oprócz ludzi dorosłych kierujemy działania również do osób  doświadczających trudności ekonomicznych lub demograficznych, różnic kulturowych oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych, również słabo wykształconych oraz o niskich kwalifikacjach;

 

2) promowanie wspomagania i podnoszenia świadomości europejskiego obszaru uczenia sie przez całe życie: poprzez tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych /OZE/ zawierających materiał kształcenia odnoszący się do europejskiego dziedzictwa kulturowegoi, stosując innowacyjne metodologie oraz wprowadzając szersze możliwości zastosowania OZE,  włączając w to oddalone obszary wiejskie;

 

3) usprawnianie edukacji językowej i promowanie europejskiej  szerokiej różnorodności i świadomości międzykulturowej: poprzez przyswojenie materiału przeznaczonego do podniesienia kompetencji uczących się utworzonego w 10 językach, który będzie odsłaniał bogate dziedzictwo kulturowe krajów biorących udział w projekcie (również z uwzględnieniem mniejszości etnicznych – region węgierski w Rumunii, unikalny region Suiti na Łotwie, etc.)

 

Konsorcjum  zamierza stworzyć innowacyjny materiał kształcenia, w postaci otwartych zasobów edukacyjnych, stosując metodykę opartą na  CLIL (content based language learning/ kształcenie językowe w oparciu o zawartość) oraz budując moduły do kształcenia na zasadzie blended learning. Materiał będzie wykorzystywany online i do pracy w grupach/ parach w chatroomach oraz podczas sesji F2F (twarzą w twarz), rozwijając umiejętności kompleksowo. Podstawą będzie poznawanie dziedzictwa kulturowego naszych krajów. Kurs zostanie opracowany  w 10 językach europejskich (nasze języki: HR, LV, PL, Sl, CZ, RO, HU, + EN, DE, FR jako w większości używanie na terenie Europy) co będzie sprzyjać rozwojowi świadomości kulturowej, podniesieniu kompetencji językowych oraz odpowiednich dla XXI wieku umiejętności uczniów dorosłych.

 

Kurs jest adresowany  do uczniów dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób napotykających bariery w uczeniu się (geograficznych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych, edukacyjnych) w zależności od kraju.

 

Projekt nawiązuje do  Roku Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego, realizującego się w dwóch głównych obszarach: ‘Zaangażowanie’ (temat ‘upowszechniane dziedzictwo’) oraz ‘Innowacje’ (temat ‘umiejętności związane z dziedzictwem’). Jakkolwiek na czele specyficznych priorytetów w każdym europejskim kraju stoją odmienne wartości, przeprowadzona przez nas analiza potrzeb pokazuje, żę te tematy są ważne dla nas wszystkich.

 

Ogólnym celem projektu jest rozwinięcie umiejętności uczniów dorosłych,  odpowiednich dla XXI wieku (komunikacji, kompetencji językowych, kompetencji międzykulturowych, współpracy, innowacyjności, wychodzenia z inicjatywą, umiejętności cyfrowych, etc.) oraz pogłębienia wiedzy uczących się na temat bogatej europejskiej spuścizny oraz jej wartości, poprzez zastosowanie innowacyjnego podejścia do uczenia się oraz materiałów. W konsekwencji podniesiemy poziom edukacji ludzi przybliżając im dziedzictwo kulturowe, historię oraz  wspólne europejskie wartości, wzmacniając ich ogólny rozwój i zdolność zatrudnienia.

 

Wykorzystanie międzynarodowe efektów projektu będzie polegało na podniesieniu wiedzy pochodzącej z pierwszej ręki na temat dziedzictwa kulturowego 6 europejskich krajów (Chorwacja, Łotwa, Polska, Czechy, Słowenia, Rumunia), które reprezentują  odmienne regiony geograficzne Europy, jak również na wzmocnieniu wymiany doświadczeń oraz wykorzystaniu wiedzy eksperckiej partnerów  do osiągnięcia ogólnych celów projektu.

 

W wyniku ralizacji projektu powstaną 3 produkty:

– kurs na temat europejskiego dziedzictwa kulturowego o raz umiejętności,

-wielojęzyczny kurs typu online przeznaczony dla uczniów dorosłych, oparty na dziedzictwie kulturowym,

-rozwinięcie u uczniów dorosłych kompetencji na miarę XXI wieku .

 

Partnerzy projektu:

 

Turisticka i ugostiteljska skola Dubrovnik (Chorwacja)- koordynator projektu

SIA BIZNESA AUGSTSKOLA TURIBA (Łotwa)

Ekonomska sola Murska Sobota, Visja strokovna sola (Słowenia)

UNIVERSITATEA SAPIENTIA DIN CLUJ NAPOCA (Rumunia)

Fundacja Pro Scientia Publica (Polska)

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav (Czechy)

 

Strona projektu: http://culture-language.eu/

Śledź nas na Facebooku – wpisz:  Culture & languages for all